Wat is de ouderraad
In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen. De ouderraad kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. De ouderraad kan ook eisen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet dan binnen drie maanden een schriftelijk antwoord geven.

Taken van de ouderraad
De ouderraad heeft geen wettelijke status of taken. Scholen zijn niet verplicht een ouderraad in te stellen. Meestal organiseert de ouderraad eenmaal per jaar een vergadering voor alle ouders. In die vergadering legt de ouderraad verantwoording af over het beleid dat gevoerd is. Ook overlegt de ouderraad met de ouders over het beleid voor de toekomst. Als er problemen zijn op school waarbij de ouders geraadpleegd moeten worden, is het meestal de ouderraad die de ouders bijeen roept. Ten slotte stimuleert de ouderraad activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat.

 

Voor de actuele samenstelling van de OR verwijzen wij u naar de schoolgids 2021-2022. 

Informatie MR&OR

Algemeen MR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de medezeggenschapsraad.

Klik hier

Algemeen OR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de georganiseerde ouders in ouderraden, ouderverenigingen en oudercommissies.

Klik hier