Wat is de medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad heeft advies- of instemmingsrecht in een groot aantal beleidszaken in de school. De raad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De medezeggenschapsraad kan adviezen geven over of heeft instemmingsrecht met betrekking tot bijvoorbeeld aanstelling, ontslag en taakverdeling van het personeel, besteding van financiële middelen; verbouwing van de school; vaststelling of wijziging van het schoolplan; veiligheid en gezondheid van leerlingen; vakantieregelingen enzovoort.
In de medezeggenschapsraad zijn ouders en leerkrachten afgevaardigd.
De oudervertegenwoordiging, ook wel oudergeleding genoemd, bestaat uit 3 leden: Fer van Dijk (penningmeester), Gerly Brader en Gwennie Versendaal (voorzitter).
De genoemde leden zijn verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de ouders, binnen de bevoeghedenregeling van de MR. Dit wil dus niet automatisch zeggen dat alles wat vanuit de ouders ter tafel wordt gebracht ook daadwerkelijk onderwerp voor MR is of gerealiseerd kan worden. Op algemene besluiten van de school kunnen de ouders van de MR niet worden aangesproken. Wel is het van belang voor ouders om te weten dat wanneer er een onderwerp (op beleidsniveau) actueel is er een drietal mensen zijn die namens de ouders kunnen agenderen op de eerstvolgende agenda van de MR.
De leerkrachtgeleding bestaat uit: Monique Hardon, Serena Bos en Rainier van Gilst (secretaris).

MR-vergaderingen worden genotuleerd. Ouders zijn vrij om notulen bij de voorzitter in te zien of op te vragen.

De MR bestaat bij de gratie van de ouders dus maak er dankbaar gebruik van!! Als er zaken zijn die u graag bespreekbaar wilt maken, dan kunt u contact opnemen met de oudergeleding. 

Informatie MR&OR

Algemeen MR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de medezeggenschapsraad.

Klik hier

Algemeen OR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de georganiseerde ouders in ouderraden, ouderverenigingen en oudercommissies.

Klik hier