Wie een kijkje in de klas zou nemen, ziet dat er hard gewerkt wordt.… Wanneer de ene groep instructie krijgt, zijn de andere 2 groepen zelfstandig aan het werk (daltontijd). Alle leerlingen moeten daar veel aandacht aan besteden. Het is dus van groot belang dat de kinderen leren om stil aan het werk te gaan. Op sommige momenten moeten zij hun vraag aan een klasgenoot stellen of even een ander werkje oppakken tot de juf weer beschikbaar is. Zelfs de kinderen die net in groep 3 starten, leren op die manier al snel binnen deze situatie zelfstandig te werken, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen (onze belangrijke pijlers van het daltononderwijs). We zorgen dat groep 3 (zeker tot de herfstvakantie) nog wat vaker kan (buiten)spelen.

Alle kinderen gebruiken hun daltonblokje zodat klasgenoten weten wie zij kunnen storen en wie niet. Als zij willen samenwerken dan kunnen zij dat in de klas of op de hal doen. Waar nodig wordt verlengde instructie gegeven. Wij proberen zo mogelijk een stagiaire te krijgen dus dan is daar nog eens extra tijd voor.

Het zelfstandig werken wordt vergemakkelijkt doordat wij gebruiken maken van weektaken (verdeeld over de 5 dagen). De nieuwe weektaak begint op maandag en dus is er meteen veel instructie op het gebied van rekenen, taal, spelling en schrijven. Waar nodig is deze weektaak aangepast aan het individuele niveau van het kind. Een kind kan dus op de weektaak zien wat hij/zij op die dag gedaan moet hebben. Onderaan de weektaak hanteren we ‘smileys’. Dit zijn de kinderen gewend van de kleutergroep. Daarbij geven de kinderen per dag aan of het makkelijk, niet zo goed/beetje lastig of moeilijk ging. Tot de kerstvakantie begeleiden we de kinderen van groep 3 bij het invullen van de weektaak. Hierna gaan ook zij zelfstandiger met de weektaak werken. Als de kinderen een taak af hebben, dan kleuren zij deze taak op hun weektaak in (met de kleur van de dag) en leggen hun gemaakte werk op de nakijkplek. Wij laten waar mogelijk de kinderen zoveel mogelijk hun eigen werk eerst nakijken; dat leert ze netjes/leesbaar werken, reflecteren en zij leren van hun gemaakte fouten.
Verder hanteren wij een duidelijke structuur en is de omgeving voor de kinderen toegankelijk ingericht wat het zelfstandig werken vergemakkelijkt. We proberen binnen de school en daarbuiten het wisselen van plaatsen gestructureerd te laten verlopen, door bijv. de kinderen rustig in een rij te laten lopen, op elkaar te laten wachten en elkaar te helpen waar nodig.

Als er enkele weken voorbij zijn en de kinderen iets meer gewend zijn en meer tempo in hun werk krijgen, plannen we bijv. ook de voorleesstoel in combinatie met “topper van de week” in. Eén bepaald kind krijgt dan complimenten van diverse klasgenoten over bijv. het karakter of het gedrag. Ook is er gelegenheid om ‘tips’ te geven aan het kind. Verder mag deze topper voorlezen uit een zelf gekozen boek en neemt hij/zij muziek mee om tijdens de tekenles te draaien (op vrijdag).

Een doorsnee schooldag wordt afgesloten met een evaluatie van de dag; dat doen kinderen óf zelfstandig met behulp van hun weektaak óf we bespreken het een en ander in de klas.

Benieuwd hoe de materialen en de klas eruitzien? Wij zien jullie graag tijdens de inloopochtenden, de informatieavond, maar uiteraard is het ook mogelijk om na schooltijd even binnen te lopen.

Technisch lezen:
Groep 3 leert lezen (verder ontwikkelen) en taalonderdelen met de methode Veilig Leren Lezen. Deze sluit aan op de methode Schatkist, die zij hadden in groep 2. Er wordt gewerkt met 12 kernen. Iedere kern start met een kernverhaal. Na elke kern vindt een methodetoets plaats. Kinderen die al kunnen lezen krijgen (als extra werk) zon-werkboekjes en bijbehorende leesboekjes, zgn. feestneuskaarten en evt. aanvullende opdrachten.. De groepen 4 en 5 werken voor het technisch lezen met Estafette. Estafette heeft dezelfde visie als Schatkist en Veilig Leren Lezen voor taal en lezen en de (doorgaande) leerlijnen sluiten op elkaar aan. De kinderen herkennen de pictogrammen en dat geeft een goed gevoel.
Uiteraard is er op alle dagen tijd om (samen) te lezen. Want het is op school (zo ook thuis!) belangrijk om ‘lees-kilometers’ te maken. Dat helpt kinderen op het juiste leesniveau te brengen. Sommige kinderen hebben extra leesbegeleiding nodig en dat doen wij 4 dagen in de week met RALFI lezen. Het RALFI lezen houdt in dat de kinderen schoolbreed lezen. Er zijn tweetallen gemaakt, waarbij de oudere leerlingen lezen met de jongere leerlingen. De jongere leerling leert doordat hij/zij gewezen wordt op eventuele leesfouten, de oudere leerling leert doordat hij/zij goed moet meelezen om de eventuele fouten op te merken.
Het toetsen vindt voor alle groepen plaats middels het Cito-systeem: Avi-toetsen van leesteksten en drie-minuten-toets van woorden.

Begrijpend lezen:
Uiteraard vindt begrijpend lezen bij elk vak plaats; wat staat er nu precies, wat wordt er bedoeld, waar wordt naar verwezen, etc. Qua methodes maken wij in groep 3 gebruik van Humpie Dumpie; leesteksten die aansluiten op hun niveau en belevingswereld met daarbij diverse (begrips)vragen. Met de groepen 4 en 5 wordt voor begrijpend lezen gewerkt met Nieuwsbegrip (thuis kunnen ouders zien op www.nieuwsbegripXL.nl hoe hun kind daarmee bezig is en ook mogen de kinderen thuis op die site verder werken aan het onderwerp als zij dat leuk vinden. Wekelijks moeten zij het XL-gedeelte op de computer af hebben, soms wordt er door de leerling voor gekozen om dat thuis te doen. Er zijn circa 6 methodetoetsen in een jaar. Het toetsen vindt verder voor alle groepen plaats middels het Cito-systeem: leesteksten op leesniveau met gerelateerde vragen.

Taal/Spelling:
Verder werken wij in de groepen 4 en 5 met de methodes Taal in Beeld en Spelling in Beeld, welke aansluiten op de methode Veilig Leren Lezen waarmee in groep 3 gewerkt wordt. Met Taal in Beeld werken we aan 4 onderdelen: taalbeschouwing, woordenschat, spreken/luisteren en schrijven. De kinderen hebben voor taal en spelling werkboeken, werken met computerprogramma’s en bijbehorende spellen/opdrachtkaarten. Steeds in elke 3e week nemen wij een oefendictee voor spelling af en in elke 4e week vinden de taaltoets en dictee voor een cijfer plaats. Het gemaakte oefendictee krijgen de kinderen mee naar huis. Voor spelling raden wij aan te oefenen met de kinderen met de spellingscategorieën zoals die in de klas per blok behandeld worden. Op onze Bommelsite zijn deze te vinden; onder de betreffende groep zijn de categorieën per blok aangegeven.

Rekenen:
Voor rekenen hanteren wij, overigens net als in de andere groepen, Wereld in Getallen. Met deze methode zijn wij ook in staat te differentiëren. Wie wat beter is in rekenen, werkt met het pluswerkboek. En degene die wat meer uitleg nodig heeft, oefent extra met het bijwerkboek. Elke 4e week vindt er een methodetoets plaats. Verder vindt het toetsen voor alle groepen plaats middels het Cito-systeem: Rekenen & Wiskundetoets, waarbij getoetst wordt op hetgeen geleerd is in de afgelopen jaren, maar ook wat vragen in de zone van de naaste ontwikkeling. De zone van naaste ontwikkeling is het aanspreken van een kind op een niveau dat net buiten bereik van het kind is. Er wordt dus al een klein beetje getoetst wat de leerling nog gaat leren.

In groep 3 is aandacht voor getalbegrip van hele getallen, optellen en aftrekken. In groep 4 en 5 wordt dat uitgebreid met vermenigvuldigen en delen. Daaraan toegevoegd wordt gewerkt met geld, tijd, meten en meetkunde.
In groep 3 wordt het eerste half jaar de getallenlijn tot 40 behandeld en daarna tot 100. Ze rekenen met getallen tot 20. Hierbij is de automatisering van sommen bijzonder belangrijk. In groep 4 wordt daaraan toegevoegd het schatten, afronden van getallen en het aanvullen tot een tiental of afhalen van een tiental. Zij rekenen met getallen tot 100. Het automatiseringsproces blijft belangrijk. Ook op het gebied van vermenigvuldigen: tafels 0 t/m 6 en 10. In groep 5 worden de tafels verder uitgebreid (7, 8 en 9) en met de deelsommen wordt de relatie gelegd naar de tafels. De leerlingen van groep 5 werken in het getallengebied tot 1000 en later tot 10.000.

Schrijven:
Het netjes schrijven in schrijfletters is iets waar wij op school veel waarde aan hechten. Het valt in groep 3 dan ook niet mee als kinderen zichzelf al blokletters of een verkeerde pengreep hebben aangeleerd. De methode die wij hanteren voor alle groepen is Pennenstreken; deze methode sluit aan bij de taalmethode Veilig Leren Lezen en is ook van uitgeverij Zwijsen.

Zaakvakken en andere vakken:
Op dinsdagochtend gaan we met de groepen 3 t/m 8 gymmen in De Tienvoet in Heinenoord. Deze gymles wordt door de leerkracht zelf gegeven, die daartoe de opleiding bewegingsonderwijs gevolgd heeft. De lessen vallen – net als alle overige vakken binnen ons onderwijs - binnen leerlijnen met gerichte doelen. We werken volgens de visie dat ieder kind op zijn eigen niveau leert bewegen, binnen de gymzaal, maar ook daarbuiten. Wij leggen de nadruk op het leren omgaan met elkaar, elkaar helpen en rekening houden met de verschillen tussen kinderen onderling.
Op donderdag is er wereldoriëntatie voor de groepen 3 en 4. En op vrijdagmiddag krijgt groep 5 van meester Schilperoord geschiedenis en aardrijkskunde. Natuur en Engels krijgt groep 5 van de juf van de bovenbouw.
Afhankelijk van het animo is er voor groep 5 humanistische vorming of godsdienstles.
We werken in iedere groep wekelijks aan verkeer.
Op maandag vinden handvaardigheidslessen (of dramalessen of muziek of techniek) plaats. Soms hebben wij hulp of materialen nodig en dan zullen wij dat in de weekbrief kenbaar maken.  Waar mogelijk maken wij gebruik van het speellokaal.

Op vrijdag zwemmen de groepen 4 en 5 en dus is groep 3 tot de ochtendpauze aan het werk met de juf van de onderbouw (Annette) of de meester (Schilperoord). Zij eten/drinken en spelen dan buiten met hun oude klasgenoten. Op vrijdag tekenen wij, waarbij we in het jaar verschillende materialen gebruiken; soms is dat verf. Dus de mooiste kleding maar liever niet op maandag of vrijdag aantrekken. En op vrijdag zullen we soms koken.

Gebruik digibord/computers/schooltv:
Voor de instructies van Nieuwsbegrip, Rekenen, Veilig Leren Lezen (VLL), Taal in Beeld en Pennenstreken maken wij  gebruik van het digibord. De kinderen kunnen zelf onderdelen van WIG (rekenen), VLL (lezen/Taal, Zoem), Taal in Beeld (woordenschat), Spelling in Beeld (spellingspeurder) en Nieuwsbegrip XL op de computer maken. We hebben daarvoor chromebooks in de klas. Op een aantal dagen kijken wij met de kinderen naar schooltv (leesdas, lettervos, boekentas, of Huisje Boompje Beestje of Nieuws uit de natuur).

Extra instructies:
Sommige kinderen krijgen - naast de extra instructies van de eigen leerkracht - op maandag voor benodigde vakken (zoals Estafette, rekenen en spelling) instructie van juf Monique. Daarvoor gaan zij naar het instructielokaal.

Momenten van toetsen:
De methodetoetsen vinden het hele jaar door plaats (3 a 4 wekelijks). De Cito-toetsen vinden plaats in januari en juni. Soms achten wij het nodig om eerder of anders te toetsen zodat wij tijdig kunnen differentiëren.